Introducció a la història

Introducció a la història

Praxi, estructura i canvi

 • Author: Baldó Lacomba, Marc
 • Publisher: Publicaciones de la Universidad de Valencia (PUV)
 • Serie: Historia
 • ISBN: 9788437074023
 • eISBN Pdf: 9788437085913
 • eISBN Epub: 9788437085913
 • Place of publication:  Valencia , Spain
 • Year of publication: 2009
 • Year of digital publication: 2011
 • Month: November
 • Pages: 292
 • Language: Catalan
Aquest llibre tracta de la història com a coneixement i experiència. Esbrina, en primer lloc, els fonaments de la disciplina, com es construeix, els trets bàsics del mètode, els procediments de recerca i el discurs historiogràfic, i també les maneres d'explicar la història. S'incideix especialment en les estratègies per a construir una investigació històrica, des de com es formulen les preguntes inicials fins a com es construeix l'exposició de resultats, passant pels camins -oberts- d'investigació i anàlisi. Però a més d'aquesta consideració metodològica, el llibre també fa una proposta sobre com entendre i explicar-se l'experiència històrica. Reflexiona sobre com es produeix aquesta experiència humana que transforma la natura i genera i canvia la societat.
 • Cover
 • Title page
 • Copyright page
 • Índex
 • Introducció
 • I. La història com a ciència
  • 1. Definició d'història
   • Experiència històrica i coneixement històric
   • Característiques de la matèria històrica
   • Definició d'història
  • 2. Ciència, ciències naturals i ciències socials
   • La ciència
   • L'explicació científica
   • Relació entre explicació i comprensió
   • Ciències naturals i ciències socials
  • 3. La perspectiva del coneixement històric
   • Camps de treball i objectius d'estudi de la història
   • Especificitats del coneixement històric
   • Funció i usos públics de la història
  • 4. El material de la història
   • Els fets històrics
   • Fets de masses, fets institucionals i esdeveniments
   • Organització i selecció del fets
   • Les fonts històriques
   • Els llocs de la memòria
  • 5. El mètode científic: preguntes, hipòtesis i recerca de materials
   • El mètode científic com a diàleg
   • Preguntes, hipótesis i recerca de materials
  • 6. Els procediments d'investigació
   • Les pràctiques metodològiques
   • Les tècniques d'investigació
  • 7. Discurs i enunciats científics de la història
   • Narració i explicació
   • Enunciats científics: conceptes, lleis i models
   • Teoria i pluralitat teòrica de les ciències socials
   • Breu perspectiva de l'explicació històrica
 • II. Praxi, estructura i canvi
  • 8. Individu i societat
   • L'ésser humà
   • La societat
   • Individu i societat
   • Cultura i civilització
  • 9. Acció, praxi i història
   • Relacions socials, accions socials i praxi
   • Praxi concreta i praxi social global
   • Camps de la praxi
  • 10. Dialèctica i història
   • La dialèctica
   • De la idea a la societat
   • La dilèctica social
  • 11. Estructura sociohistòrica i canvi social
   • El concepte d'estructura social
   • Mode de producció com a globalitat
   • La producció i l'organització social de la vida
   • Canvi i desenvlupament social
   • El caràcter social del canvi
  • 12. El desenvolupament històric
   • Etapes tecnicoproductives de la història
   • De l'hominització a les societats de caçadors-recol·lectors
   • Del neolític a la civilització
   • Les societats precapitalistes de classe
   • La transició del feudalisme al capitalisme
   • El capitalisme
  • Bibliografía
  • Índex analític i onomástic

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy