Conocimiento y lenguaje

Conocimiento y lenguaje

Aquest manual de lingüística pretén eixir a l'encontre de les exigències que plantegen les titulacions universitàries en el marc de la integració europea. Les noves directrius sobre plans d'estudis aconsellen l'elaboració de textos que faciliten el treball autònom de l'estudiant, i que siguen capaços d'oferir simultàniament enfocaments teòrics i aplicats de les disciplines científiques. En aquest llibre els autors uneixen els continguts tradicionals de la teoria gramatical amb les perspectives d'aplicació que requereix, cada vegada més, el mercat de treball, afegint a més a cada capítol exercicis i suggeriments de lectura. Com s'apunta en el pròleg, el volum pretén ser «més un llibre per a llegir que per a estudiar, i, sobretot, aspira a ser un llibre per a motivar». Els aspectes tractats donen compte de la naturalesa pluridisciplinar del llenguatge, i han sigut desenvolupats pensant en assignatures troncals dels actuals plans d'estudi de traducció i interpretació, filologia i logopèdia, però també com a complement d'un altre tipus de mòduls optatius d'aqueixes mateixes titulacions. Els autors d'aquest llibre procedeixen del Col·legi de Mèxic (Luis Fernando Lara), la Universitat d'Alacant (Ángel Herrero Blanco, Susana Pastor Cistellers), la Universitat Jaume I de Castelló (Isabel García Izquierdo, Juan Carlos Ruíz Antón), i la Universitat de València-Estudi General (José María Bernardo Paniagua, Julio Calvo Pérez, Beatriz Gallardo Paúls, Carlos Hernández Sagristà, Daniel Jorques Jiménez, Ángel López García, Ricard Morant Marco, Manuel Pruñonosa Tomás, Enrique Serra Alegre).
 • Cover
 • Title page
 • Copyright page
 • Índice
 • Prólogo
 • 1. Comunicación y lenguaje. José María Bernardo Paniagua
  • 1.1. Introducción
  • 1.2. Variables y constantes en las situaciones comunicativas
  • 1.3. La construcción de la Teoría de la comunicación
  • 1.4. Teoría de la comunicación y teoría del lenguaje
  • 1.5. Ejercicios
 • 2. Biología y lenguaje. Ángel López García
  • 2.1. Fundamentos biológicos del lenguaje
  • 2.2. El origen de la mente comunicativa
  • 2.3. El origen del lenguaje
  • 2.4. El lenguaje y la conciencia
  • 2.5. Fases del desarrollo del lenguaje
  • 2.6. Fundamentos genéticos del lenguaje
 • 3. El lenguaje y la mente. Beatriz Gallardo Paúls
  • 3.1. Las relaciones pensamiento-lenguaje desde el marco estructuralista
  • 3.2. Las relaciones pensamiento-lenguaje desde el marco generativista
  • 3.3. Las relaciones pensamiento-lenguaje desde el marco cognitivista
  • 3.4. Las enfermedades del lenguaje
  • 3.5. Psicolingüística del discurso
  • 3.6. Ejercicios
 • 4. Lenguaje y cultura. Ricard Morant Marco
  • 4.1. Introducción
  • 4.2. Lenguaje y entorno
  • 4.3. Reflejos culturales en el lenguaje
  • 4.4. Subculturas
  • 4.5. Ejercicios
 • 5. Las formas del lenguaje. Manuel Pruñonosa Tomás
  • 5.1. El lenguaje por dentro
  • 5.2. El nivel fónico
  • 5.3. El nivel morfológico
  • 5.4. El nivel sintáctico
  • 5.5. Ejercicios
 • 6. Los sentidos del lenguaje. Julio Calvo Pérez
  • 6.1. Introducción: sentido, situación y significado
  • 6.2. La semántica tradicional: las relaciones de significado
  • 6.3. Un recorrido por la semántica estructural
  • 6.4. Semántica postestructural
  • 6.5. Semántica de unidades a la palabra
  • 6.6. Semántica de unidades a la palabra
  • 6.7. Ejercicios
 • 7. Los usos del lenguaje. Carlos Hernández Sacristán
  • 7.1. Introducción
  • 7.2. Teoría de los actos de habla
  • 7.3. Sobre lo implícito
  • 7.4. El espacio interlocutivo
  • 7.5. Estructura básica de la conversación
  • 7.6. Ejercicios y comentarios
 • 8. Lenguaje y texto. Ángel Herrero Blanco
  • 8.1. Introducción: la noción de texto
  • 8.3. Las propiedades de la textualidad
  • 8.4. Tipología de textos
  • 8.5. Texto y cultura
  • 8.6. Ejercicios
 • 9. Traducción. Isabel García Izquierdo
  • 9.1. Introducción
  • 9.2. Traducción y Traductología
  • 9.3. Perspectivas actuales en Traductología
  • 9.4. El enfoque textual
  • 9.5. Ejercicios
 • 10. La enseñanza de segundas lenguas. Susana Pastor Cesteros
  • 10.1. La lingüística aplicada a la enseñanza y aprendizaje de lenguas
  • 10.2. La adquisición de segundas lenguas
  • 10.3. Métodos de enseñanza de segundas lenguas
  • 10.4. Contenidos y destrezas. Recursos y materiales para su desarrollo
  • 10.5. Conclusiones
  • 10.6. Ejercicios
 • 11. Lenguaje e informática/ Lenguaje y ordenadores. Juan Carlos Ruiz Antón
  • 11.1. Introducción
  • 11.2. Métodos de la lingüística computacional
  • 11.3. Historia de la lingüística computacional
  • 11.4. Aplicaciones
  • 11.5. Análisis: niveles
  • 11.6. Generación de texto
  • 11.7. Generación fónica (síntesis de voz)
  • 11.8. Conclusión
 • 12. El diccionario y sus disciplinas. Luis Fernando Lara
  • 12.1. El diccionario como producto y como objeto semiótico
  • 12.2. Lexicografía
  • 12.3. Los tipos de diccionarios
  • 12.4. El lenguaje lexicográfico
  • 12.5. El cuño normativo del diccionario
  • 12.6. Ejercicios
 • 13. Desarrollos contemporáneos de la lingüística. Daniel Jorques Jiménez
  • 13.1. Consideraciones preliminares: guión historiográfico
  • 13.2. Modelos de filtro
  • 13.3. Modelos de realce
  • 13.4. Modelos de niveles
  • 13.5. Los modelos de recuperación de la información
  • 13.6. Las teorías proposicionales de la comunicación lingüística. Las teorías especializadas
  • 13.7. Las teorías proposicionales alternativas de la comunicación lingüística. Las teorías globalizadoras
  • 13.8. El naturalismo lingüístico
  • 13.9. Los modelos de comprensión oracionales
  • 13.10. Los modelos de comprensión suboracinales
  • 13.11. Modelos enunciativos de recepción. La gramática liminar del español
  • 13.12. Ejercicios
 • Bibliografía general
 • Índice analítico

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy